lomo12.jpg (27254 bytes)

Manifestations of a sort